Vastgesteld bestemmingsplan 'Didam, skatebaan kruising Vincwijcweg – Doetinchemseweg', Montferland

DeDidamgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan 'Didam, skatebaan kruising Vincwijcweg – Doetinchemseweg', Montferland.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 maart 2013 het bestemmingsplan 'Didam, skatebaan kruising Vincwijcweg – Doetinchemseweg' gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingplan beoogt aanleg van een skatebaan gelegen in de groenstrook bij de kruising Vincwijcweg – Doetinchemseweg in Didam mogelijk te maken. Tevens wordt met voorliggend bestemmingsplan de plaatsing van een zendmast, waarvoor reeds een omgevingsvergunning is verleend, juridisch-planologisch vastgelegd. Het vastgestelde bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp, zoals dat eerder ter inzage heeft gelegen. In het eveneens ter inzage liggende raadsbesluit zijn de doorgevoerde wijzigingen opgesomd. Het vastgestelde plan ligt, met de daarbij behorende bijlagen, met ingang van 11 april 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, locatie ’s-Heerenberg, Hofstraat 1 en is tevens via www.montferland.info en www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1955.bplgddmalgskatebn-va01 te raadplegen. Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door: • een belanghebbende die tijdig een zienswijze aangaande het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt; • een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken; • een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van bovengenoemde termijn, tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deDidamgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Didam, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDidamgids.nl
Redactie deDidamgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen didam
  2. stcrt-2013-9375

Gerelateerde berichten