Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied, wijziging Kollenburgweg nabij nr. 3 te Didam’, Montferland

DeDidamgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied, wijziging Kollenburgweg nabij nr. 3 te Didam’, Montferland.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Montferland, maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij in hun vergadering van 1 oktober 2013 het wijzigingsplan “Buitengebied, wijziging Kollenburgweg nabij nr. 3 te Didam" hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in de mogelijkheid tot de oprichting van een woongebouw en bijbehorende (inpandige) bijgebouwen in het kader van functieverandering (van agrarisch) naar wonen aan de Kollenburgweg nabij nummer 3 te Didam. Bij de vaststelling zijn enige wijzigingen in de regels, de verbeelding en in de toelichting doorgevoerd ten opzichte van het ontwerp dat eerder ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen betreffen in hoofdzaak: 1. enige aanpassing van de toegangsweg naar het nieuwe woongebouw en het achterliggende woonperceel; 2. het uitsluiten van de mogelijkheid tot het oprichten van bijgebouwen ter plaatse van de toegangsweg; 3. enige verbreding van het bestemmingsvlak ‘wonen-woongebouw’ aan de oostzijde van het bouwvlak; 4. het opnemen van een maximale oppervlakte aan bebouwing (overeenkomstig de 50% reductieregeling), welke binnen de bestemming ‘wonen-woongebouw’ in het betreffende plangebied mag worden gerealiseerd. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 17 oktober 2013 gedurende een termijn van zes weken (tot en met 27 november 2013) voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, locatie ’s-Heerenberg, Hofstraat 1 en is tevens digitaal te raadplegen via www.montferland.info en/of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen het besluit van burgemeester en wethouders schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door: – een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerp wijzigingsplan bij burgemeester en wethouders heeft kenbaar gemaakt; – een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan bij burgemeester en wethouders kenbaar te maken; – een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die burgemeester en wethouders bij de vaststelling van het wijzigingsplan ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan hebben aangebracht. Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van bovengenoemde termijn, tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deDidamgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Didam, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDidamgids.nl
Redactie deDidamgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen didam
  2. stcrt-2013-28426

Gerelateerde berichten