Ontwerpbestemmingsplan ‘Centrum Didam 2010’

DeDidamgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Centrum Didam 2010’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Centrum Didam 2010’ met ingang van 21 oktober 2010, gedurende een termijn van zes weken, bij de receptie van het gemeentehuis, locatie ’s-Heerenberg, Hofstraat 1, voor eenieder ter inzage ligt en tevens via www.montferland.info te raadplegen is. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de actualisering van de bestemmingsplannen voor het centrum van Didam. De actualisatie omvat een herziening van bestemmingsplan ‘Centrum’ zoals dat door de raad van de voormalige gemeente Didam op 14 maart 1984 is vastgesteld en door Gedeputeerde Staten bij besluit van 1 maart 1985 is goedgekeurd. Daarnaast wordt bestemmingsplan ‘Centrumpark’, zoals dat is vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Didam op 17 augustus 1978 en is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 14 februari 1979 in zijn geheel opgenomen in voorliggend plan. Ook volledig opgenomen wordt bestemmingsplan ‘Kwadrant’, zoals dat is vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Didam op 21 december 2000 en is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 17 april 2001. Het onderhavige bestemmingsplan is hoofdzakelijk consoliderend van aard. Dit wil zeggen dat het in beginsel is gericht op het regelen van de bestaande functies in het plangebied. Daarbij is rekening gehouden met wijzigingen die zijn opgetreden sinds het van rechtskracht worden van de diverse plannen. Het bestemmingsplan neemt één ontwikkeling mee. Het betreft de ontwikkeling van het Albertusgebouw aan de Raadhuisstraat. De ontwikkeling bestaat uit het toevoegen van een vleugel aan de westzijde bestaande uit twee bouwlagen met kap. Het bestaande deel zal worden herontwikkeld. In de nieuwe situatie zal op de begane grond ruimte zijn voor diverse sociaal-culturele functies en op de verdieping is ruimte voor 23 appartementen. Voor deze ontwikkeling is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld, welke als bijlage bij het bestemmingsplan is gevoegd. Daarnaast zijn twee wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Het betreft de bevoegdheid om onder voorwaarden aan de Wilhelminastraat aan de westrand van het centrum ter hoogte van het Lieve Vrouweplein een nieuwvestiging van een supermarkt met parkeren mogelijk te maken met op de verdieping maximaal 40 appartementen. De tweede wijzigingsbevoegdheid betreft de bevoegdheid om op de bestaande locatie van het gemeentehuis, brandweer en voormalige gemeentewerf onder voorwaarden een nieuw gemeentehuis met verruimde maatvoeringen op te richten met bijbehorende parkeergelegenheid. Voor deze beide wijzigingsbevoegdheden is een tweetal ruimtelijke onderbouwingen opgesteld, welke als bijlage bij het bestemmingsplan zijn gevoegd. Gedurende genoemde termijn van zes weken kan het ontwerpplan desgevraagd eveneens buiten werkuren worden ingezien. U kunt daarvoor een afspraak maken met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon 0316-291678. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland , Postbus 47, 6940 BA DIDAM. Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval kan via bovengenoemd telefoonnummer daarvoor een afspraak worden gemaakt. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht wordt een verslag gemaakt.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2010.

Dit artikel verscheen op deDidamgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Didam, deel het met je vrienden!

Auteur

Foto van Redactie deDidamgids.nl
Redactie deDidamgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen didam
  2. stcrt-2010-16389

Gerelateerde berichten