Omgevingsvergunning Wabo (inclusief afwijking bestemmingsplan) tot bijgebouw verbouwde hooimijten (met bijbehoren) aan de Hooglandseweg 7 te Braamt en de Bosstraat 11 te Didam

DeDidamgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Omgevingsvergunning Wabo (inclusief afwijking bestemmingsplan) tot bijgebouw verbouwde hooimijten (met bijbehoren) aan de Hooglandseweg 7 te Braamt en de Bosstraat 11 te Didam.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Montferland maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), in afwijking van de regels van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’, een omgevingsvergunning hebben verleend voor:1.de tot bijgebouw verbouwde en vergrote hooimijt aan de Bosstraat 11 te Didam;2.het verbouwde hooimijtgebouw met hellingbaan, aangelegde erfverharding en gerealiseerde grondopstelling voor zonnepanelen aan de Hooglandseweg 7 te Braamt. Omdat de betreffende aanvragen zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet, worden deze aanvragen afgehandeld overeenkomstig de regelgeving zoals die gold vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet.De verleende omgevingsvergunningen hebben betrekking op de activiteiten:- Bouwen;- Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening (bestemmingsplan);Voor beide (afzonderlijke) projecten is op 30 november 2023 een (ontwerp)verklaring door de gemeenteraad afgegeven dat zij daartegen geen bedenkingen hebben (VVGB). Omdat gedurende de inzagetermijn van het voornemen om voor deze projecten omgevingsvergunning te verlenen geen zienswijzen zijn ingediend (ook niet tegen de ontwerp verklaringen door de gemeenteraad), zijn de eerder door de raad afgegeven ontwerpverklaringen daarmee definitief. De op 27 februari 2024 verzonden omgevingsvergunning voor de Bosstraat 11 te Didam is inhoudelijk ongewijzigd ten opzichte van de ontwerp omgevingsvergunning zoals deze eerder ter inzage heeft gelegen. In de op 27 februari 2024 verzonden omgevingsvergunning voor de Hooglandseweg 7 te Braamt is toegevoegd dat het plangebied zich bevindt in een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied en dat hier de regels gelden voor activiteiten zoals opgenomen in de provinciale omgevingsverordening.De omgevingsvergunningen voor de beide locaties en de daarvan onderdeel uitmakende stukken (waaronder de aanvraag omgevingsvergunning met bijbehorende stukken, de ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende stukken, en de door de gemeenteraad afgegeven verklaring van geen bedenkingen met bijlagen) zijn gedurende 6 weken te raadplegen via www.montferland.info. Voor het fysiek inzien van de stukken vragen wij u een afspraak te maken. Het besluit wordt tevens gepubliceerd op de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl)Belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij bij de terinzagelegging van het ontwerp geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen tegen de verleende omgevingsvergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. De termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen de afzonderlijke verleende vergunningen bedraagt zes weken. Deze termijn gaat in op de dag van verzending van de omgevingsvergunningen (in beide gevallen 27 februari 2024). De omgevingsvergunningen treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schort de inwerkingtreding van de omgevingsvergunningen niet op. Indien onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belangen, dat vereist, kan gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deDidamgids.nl op 06-03-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Didam, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDidamgids.nl
Redactie deDidamgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Didam
  2. gmb-2024-94103

Gerelateerde berichten