Verkeersbesluit: aanwijzen van parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s op de Lupinenstraat in Didam.

DeDidamgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit: aanwijzen van parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s op de Lupinenstraat in Didam..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en Wethouders van Montferland;InleidingOm de bereikbaarheid van de kernen voor elektrische rijders te verbeteren zullen op een aantal locaties binnen de gemeente Montferland laadpalen worden geplaatst. Het betreft hier proactieve laadpalen die worden geplaatst zonder dat hier een specifieke aanvraag voor is. Door het proactief plaatsen van laadpalen loopt een elektrische rijder niet achter de feiten aan, maar wordt al voorzien in zijn behoefte. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat laadinfrastructuur geen belemmering is voor elektrisch rijden.Vereisten van besluitOp grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.Op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de Wegenverkeersweg is het college van burgemeesters en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluiten op gemeentelijke wegen.Overwegende:•Dat de voorgenomen locatie is beoordeeld op basis van het ‘plaatsingsbeleid elektrisch vervoer’ en de ‘integrale laadvisie elektrische vervoer’ van de gemeente Montferland. •Dat hiervoor twee parkeervakken worden aangewezen, gelegen aan de Lupinenstraat in Didam ter hoogte van huisnummer 58. De locatie staat weergegeven op de afbeelding die als bijlage aan dit verkeersbesluit is toegevoegd. •Dat de parkeerplaatsen onderdeel zijn van een goede verdeling en beschikbaarheid van publieke laadpalen over de gemeente.•Dat de parkeerplaatsen worden voorzien van het verkeersteken voor het opladen van elektrische voertuigen (E8c) en van een onderbord met 2 pijlen ‘OB504’ in de richting van de betreffende parkeervakken. •In eerste instantie wordt slechts één parkeervak gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen. Bij voldoende gebruik, wordt de tweede parkeerplaats erbij gereserveerd.•Dat de parkeerplaatsen zijn voorzien van een vakindeling. •Dat de parkeerplaatsen voorzien zijn van een stroomkabel.•Dat de betreffende parkeerplaatsen in beheer zijn van de gemeente Montferland. •Dat conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer er overleg is geweest met de politie.Met het verkeersbesluit wordt beoogd:• het verzekeren van de veiligheid op de weg;• het beschermen van weggebruikers en passagiers;• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;Op basis hiervan niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregel een onduidelijke en/of onveilige verkeerssituatie zou ontstaan. BesluitHet realiseren van parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s op de Lupinenstraat (ter hoogte van huisnummer 58) in Didam, middels:• 1. Het plaatsen van verkeersteken E8c inclusief onderbord met pijl (OB504).De locatie van de parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen staat afgebeeld in de bijlage van dit verkeersbesluit. MededelingenBezwaar- of beroepsclausuleOp grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaar dient te worden gericht aan B&W van Montferland, Bergvredestraat 10, 6942 GK Didam.Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:• a. Naam en adres van de indiener;• b. De dagtekening;• c. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;• d. De gronden van het bezwaar.Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deDidamgids.nl op 07-03-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Didam, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDidamgids.nl
Redactie deDidamgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Didam
  2. gmb-2024-91630

Gerelateerde berichten