Didam-arrest: eén-op-één verkoop gemeentegrond

DeDidamgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Didam-arrest: eén-op-één verkoop gemeentegrond.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het Didam-arrest gewezen. In dit arrest is bepaald dat een overheidslichaam dat een onroerende zaak wil verkopen, verhuren, in gebruik te geven, aan (potentiële) gegadigden de gelegenheid moet bieden om mee te dingen naar deze onroerende zaak indien er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop enz. of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zijn.Deze mededingingsruime hoeft niet te worden geboden als bij voorbaat al vaststaat of mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de beoogde transactie. De gemeente Land van Cuijk heeft het voornemen om het perceel kadastraal bekend als gemeente Cuijk, sectie P, nummer 1347, ter grootte van 2.11.60 ha in eigendom over te dragen middels een ruiling met de eigendom van het perceel Cuijk, sectie N, nummer 206, groot 1.92.45 ha. Het perceel Cuijk N 206 maakt onderdeel uit van het gebied Verborgen Raamvallei en zal door de gemeente ingezet worden ten behoeve van dit gebiedsproces. De eigenaar van het perceel Cuijk N 206 is tevens regulier pachter van het door de gemeente in de ruiling in te brengen perceel Cuijk P 1347. Om het beoogde gebruik te realiseren is een grondruil met de huidige reguliere pachter noodzakelijk. De reguliere pachter verkoopt aan de gemeente het perceel kadastraal bekend als gemeente Cuijk sectie N nummer 206, groot 1.92.45 ha. De gemeente Land van Cuijk verkoopt het reguliere pachtperceel, kadastraal bekend als gemeente Cuijk sectie P nummer 1347, groot 2.11.60 ha. aan de reguliere pachter. Door deze grondtransactie geeft de gemeente Land van Cuijk (mede) uitvoering aan het de opgaven uit het natuurproject Verborgen Raamvallei. Doel van dit natuurontwikkelingsproject is om met betrokken (gebieds)partijen gezamenlijk te werken aan samenhangende doelen op het vlak van natuur, biodiversiteit, economie, wonen, toerisme & recreatie, cultuurhistorie, landbouw, water en duurzaamheid. Door uitvoering te geven aan de voorliggende transacties wordt natuur gerealiseerd en de verkaveling van de agrariër (pachter) wordt verbeterd. Indien u zich niet met (één van) deze verkopen kunt verenigen, omdat u van mening bent dat u zelf als gegadigde in aanmerking dient te komen voor de aankoop van het perceel en u ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie aan de gemeente kenbaar maken. In dat geval onderzoekt de gemeente of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden.Uw zienswijze (schriftelijk) kunt u richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave (e-mailadres: gemeente@landvancuijk.nl) o.v.v. zaaknummer Z/23/130647

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deDidamgids.nl op 23-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Didam, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDidamgids.nl
Redactie deDidamgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Didam
  2. gmb-2024-33710

Gerelateerde berichten