Vastgesteld bestemmingsplan ‘Didam, Kerkstraat e.o.’

DeDidamgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Didam, Kerkstraat e.o.’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 januari 2024 het bestemmingsplan 'Didam, Kerkstraat e.o.' gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van de voormalige zwembadlocatie aan de Kerkstraat te Didam in een woningbouwlocatie. Het bestemmingsplan voorziet zowel in grondgebonden woningen als appartementen. Daarnaast omvat het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid voor de huidige kantoorlocatie ten zuiden van eerstgenoemde locatie, en de detailhandel aan de oostzijde van de Kerkstraat. Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan 'Didam, Kerkstraat e.o.' zijn er 3 wijzigingen doorgevoerd, te weten: 1. In de toelichting: Als gevolg van het vergroten van het maximaal aantal grondgebonden woningen in lijn met de visie voor het gebied zijn diverse paragrafen in en bijlagen bij de toelichting aangepast, waaronder paragraaf 2.3 – Toekomstige situatie, bijlage 1 – Toets Ladder voor duurzame verstedelijking en bijlage 6 – Onderzoek stikstofdepositie. 2. In de regels: Wijzigingsbevoegdheid 2 is aangevuld met de voorwaarden dat de appartementen alleen zijn toegestaan aan de Kerkstraat en de grondgebonden woningen alleen aan de Zuster Emmastraat. 3. In de verbeelding: Het maximaal aantal wooneenheden ter plaatse van het bouwvlak voor de grondgebonden woningen is aangepast tot 20. Het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken ligt met ingang van 7 februari 2024 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Didam (Bergvredestraat 10) en is tevens via www.montferland.info of Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl) te raadplegen. Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door: 1.een belanghebbende die tijdig een zienswijze aangaande het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt; 2.een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken; 3.een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Montferland bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van bovengenoemde termijn (20 maart 2024), tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDidamgids.nl op 07-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Didam, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDidamgids.nl
Redactie deDidamgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Didam
  2. b0f0988f22dbf37b733112a6d39853e3

Gerelateerde berichten