Mededeling verkoop meerdere percelen aan de Pakopseweg te Didam door waterschap Rijn en IJssel

DeDidamgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Mededeling verkoop meerdere percelen aan de Pakopseweg te Didam door waterschap Rijn en IJssel.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Zaaknummer: 155420 Datum bekendmaking: 19-01-2024 Objectinformatie te verkopen percelen Kadastraal bekend: Gemeente Didam sectie N nummer 135 geheel Gemeente Didam sectie N nummer 147 geheel Totale oppervlakte: 00.78.20 ha De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) geoordeeld dat een overheidslichaam dat het voornemen heeft een aan hem toebehorende onroerende zaak te verkopen, ruimte moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak indien er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop van de desbetreffende onroerende zaak of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn. Aangenomen wordt dat dit arrest ook van toepassing is op het vestigen van zakelijke rechten en het aangaan van huur- of pachtovereenkomsten. Een selectieprocedure hoeft niet te worden geboden indien bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. In dat geval dient het overheidslichaam zijn voornemen tot verkoop tijdig voorafgaand aan de verkoop op zodanige wijze bekend te maken dat een ieder daarvan kennis kan nemen, waarbij het dient te motiveren waarom naar zijn oordeel op grond van de hiervoor bedoelde criteria bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt. Motivering Waterschap Rijn en IJssel (hierna: “WRIJ”) is van mening dat de gekozen voorgenomen koper de enige serieuze gegadigde is voor het aangaan van een koopovereenkomst met betrekking tot de genoemde objecten. Dit vanwege het volgende: De te verkopen gronden grenzen aan de percelen die al in eigendom zijn bij de beoogde koper. Op deze manier wordt versnippering van de grond voorkomen. WRIJ neemt derhalve aan dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria er slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt. Bij de beoordeling van de criteria komt het Waterschap Rijn en IJssel een zekere beleidsvrijheid toe. Vervaltermijn WRIJ zal na minimaal 20 kalenderdagen na datum van publicatie van dit voornemen overgaan tot sluiten van de koopovereenkomst. Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen omdat u van mening bent dat u op grond van de bovengenoemde criteria meent ook hiervoor in aanmerking te komen, dan dient u uiterlijk twintig (20) kalenderdagen na datum van deze publicatie, derhalve voor 2 februari 2024 uw bezwaren kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan vastgoed@wrij.nl o.v.v. het betreffende kadastrale perceel en zaaknummer. Als u niet tijdig en gegrond aangeeft dat u bezwaar heeft, vervalt het recht om later juridisch actie te ondernemen tegen al het eerder genoemde, inclusief het indienen van een vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook. In ieder geval wordt gesteld dat u dan afstand doet van uw rechten op dit gebied. De belangen van de partijen bij deze overeenkomst zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen. Beoordeling van uw reactie Bij tijdige indiening van uw gemotiveerde reactie zal WRIJ deze beoordelen. Er kunnen zich vervolgens twee situaties voordoen: 1. WRIJ is het met uw reactie eens. Dit betekent dat WRIJ de verkoop van het object zal heroverwegen. 2. WRIJ is het niet eens met uw reactie. In dat geval zal WRIJ u een termijn stellen waarbinnen u nogmaals kunt aangeven dat u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop. Dit kunt u doen door betekening van een kortgedingdagvaarding aan het adres van WRIJ. Geheel vrijblijvend geeft WRIJ met deze publicatie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778), meer in het bijzonder het bepaalde in rechtsoverweging 3.1.6.

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDidamgids.nl op 20-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Didam, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDidamgids.nl
Redactie deDidamgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Didam
  2. 6a9cd7ed819fa051c4600cc72a435df5

Gerelateerde berichten