Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Manhorstweg 16 te Didam’

DeDidamgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Manhorstweg 16 te Didam’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 november 2023 het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Manhorstweg 16 te Didam’ (gewijzigd t.o.v. het ontwerp) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Manhorstweg 16 te Didam’ voorziet in een volledige herontwikkeling van deze voormalige agrarische bedrijfslocatie. De voormalige agrarische bedrijfsbebouwing (inclusief bestaande woning) maakt plaats voor 2 nieuwe woningen met bijbehorende bijgebouwen, waarbij één woning qua beeld refereert naar een vroegere Havezate op de locatie. De tweede woning die wordt opgericht in het kader van functieverandering is daaraan qua positionering en uitstraling ondergeschikt. Het nieuwe erf wordt ingepast op een wijze die past bij het landschap en de verwijzing naar de vroegere Havezate. Het vastgestelde bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan dat eerder ter inzage heeft gelegen. De wijziging betreft de verwijdering van de regels onder lid 4.1 m.b.t de aanduiding ‘groen’ ten einde de regels bij de bestemming ‘wonen’ in overeenstemming te brengen met de verbeelding. Het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken ligt met ingang van 14 december 2023 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te Didam en is tevens te raadplegen via www.montferland.info of via www.ruimtelijkeplannen.nl Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de hieronder genoemde belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. 1.een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken; 2.een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Montferland bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan heeft aangebracht. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de bovengenoemde termijn, tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDidamgids.nl op 13-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Didam, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDidamgids.nl
Redactie deDidamgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Didam
  2. 2c731c5348398ceb3caf8b065baae8bb

Gerelateerde berichten